Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.

Souhlasím

Podpora

Zákaznický servis je k dispozici ve všední dny od 8:00 do 17:00

Telefon:+420604992277

mail support

Kategorie

Napsali o nás

Ověřený zákazník

Všechno v pořádku, děkuji

2020-05-6

Ověřený zákazník2018-10-4

Ověřený zákazník

bezproblémový a rychlý nákup

2018-05-5

Ověřený zákazník

Obchod perfektni.Caska posta....katastrofa,spatna komunikace pri dodani

2017-02-27

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu KOUPITONLINE.CZ, jehož provozovatel je uveden v kontaktech obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, obchodník) a kupujícího (zákazník, uživatel).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu KOUPITONLINE.CZ jsou závazné pro obě strany. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 

Před odesláním objednávky se kupujícímu zobrazí vždy všechno zboží uložené v košíku, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho zboží uloženého v košíku a náklady na dopravu objednávaného zboží. Ceny zboží se zobrazují jako ceny včetně DPH.

Dále jsou uživateli před odesláním objednávky v rozhraní košíku poskytnuty informace o jednotlivých způsobech platby a nákladech na ně a dále informace o jednotlivých způsobech dopravy a termínech doručení.

Odeslání objednávky kupujícím  je považováno za návrh na uzavření Kupní smlouvy. Poté dojde ke zpracování objednávky v našem systému a odchází email s potvrzením přijetí objednávky, kde je zrekapitulováno objednávané zboží, jeho množství a cena, jakožto i cena dopravy, případně náklady platby za zboží. Přijetím tohoto potvrzení objednávky ze stránek KOUPITONLINE.CZ  zákazníkem je uzavřena kupní smlouva. V případě, že je zákazník spotřebitelem, je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou ve smyslu § 1810 a násl. občanského zákoníku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (zejména náklady na připojení zařízení uživatele k internetu a na přenos dat) nese uživatel dle jeho samostatné dohody s jeho poskytovatelem internetových služeb).

 

Na základě uzavřené Kupní smlouvy je obchodník povinen dodat kupujícímu zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, v množství, kvalitě a způsobem dle objednávky, a odeslat jej kupujícímu v termínu, odpovídajícím informaci o dostupnosti zboží, uvedené v nabídce. V případě, že zákazník zvolí možnost osobního odběru zboží, je obchodník povinen připravit mu zboží k odběru v množství a kvalitě dle objednávky a připravit jej k odběru na vybrané provozovně ve lhůtě dle dohody.

 

Uživatel má na základě uzavřené kupní smlouvy povinnost zaplatit obchodníkovi kupní cenu a cenu přepravy, byla-li sjednána, způsobem zvoleným při zadávání objednávky. Způsob úhrady kupní ceny je volí kupující v rámci objednávky před jejím dokončením. V případě, že zvolí jako způsob platby za zboží platbu kartou, je k zadání platby vyzván v rámci vytváření objednávky, přičemž je přesměrován na příslušné platební rozhraní a po úspěšném provedení platby zpět. Společně se zbožím zasíláme zákazníkovi daňový doklad.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, uzavřené v našem obchodě, a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno písemně (stačí e-mailem) vůči prodávajícímu, přičemž v odstoupení musí být kupní smlouva jednoznačně identifikována (číslem objednávky, případně číslem prodejního dokladu). Lhůta se považuje za dodrženou v případě, že odstoupení od kupní smlouvy bude do jejího uplynutí (do 24:00 hod. posledního dne lhůty) prokazatelně odesláno na adresu Radim Smolík, Rumunská 362, 53003 Pardubice, případně na email: objednavky@koupitonline.cz V případě odstoupení je kupující povinen nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu zboží v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a s kompletní dokumentací (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla obchodníka: Radim Smolík, Rumunská 362, 53003 Pardubice.

Uživatel není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech, uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména pak v následujících případech:

  • zboží bylo upraveno podle přání Uživatele
  • dodané zboží podléhá rychlé zkáze
  • zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, a zákazníkem bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit
  • dodaným zbožím popř. jeho nedílnou součástí je počítačový program, zvuková nebo obrazová nahrávka, nahraná na hmotném nosiči dat (CD, DVD, flash disk) a kupující porušil originální obal takového hmotného nosiče (pokud je nosič zvlášť zabalen)
  • zbožím jsou noviny, periodika nebo časopisy
  • zbožím jsou potraviny, nápoje nebo jiné zboží běžné spotřeby
  • zboží nebylo vráceno kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.)
  • k vrácenému zboží nebyl přiložen originální doklad o koupi (faktura zaslaná společně se zbožím)

Odstoupí-li zákazník oprávněně, je prodávající povinen vrátit zaplacenou kupní cenu (finanční částku uhrazenou za zboží, včetně nákladů na dodání zboží zpět) zákazníkovi bezhotovostně připsáním na účet nebo složenkou zaslanou na adresu zákazníka (složenkou pouze v případech, kdy byla platba provedena v hotovosti či na dobírku), a to nejpozději do 14 dní od odstoupení. Obchodník má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů, spojených s vrácením zboží, pokud mu tyto náklady vznikly. Provedl-li kupující úhradu kupní ceny bezhotovostním převodem, případně platební kartou, je prodávající povinen vrátit kupní cenu na bankovní účet zákazníka, z něhož byla úhrada kupní ceny provedena.

Obchodník je povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi s kupní cenou rovněž náklady vynaložené na dodání zboží uživateli (poštovné, doběrečné). V případě, že obchodník nabízí více způsobů přepravy zboží s různou cenou, je povinen při odstoupení vrátit náklady dodání zboží pouze ve výši ceny nejlevnějšího způsobu přepravy, který byl pro dané zboží nabízen v okamžiku uzavření Kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží obchodníkovi (zejména poštovné za doručení vráceného zboží obchodníkovi) nese zákazník. Ten není oprávněn zboží obchodníkovi vracet formou dobírky. Zboží takto zaslané nebude přijato.

Uživatel odpovídá za škodu, vzniklou snížením hodnoty zboží, vráceného při odstoupení kupujícího od Kupní smlouvy, v důsledku nakládáním s tímto zbožím jiným způsobem, než jakým je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zejména odpovídá za poškození zboží jiným způsobem užívání, než k jakému je zboží určeno.

V případě, že zákazník odstoupil od Kupní smlouvy neplatně (v rozporu s výše jmenovanými položkami), Kupní smlouva nezaniká, a prodávající zašle zboží zpět kupujícímu na náklady kupujícího, nebo je uskladní na náklady kupujícího, o čemž je povinen kupujícího neprodleně vyrozumět. Na tento případ se použijí přiměřeně ustanovení § 2402 a násl. občanského zákoníku o úschově.
 

Obchodník je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že z důvodů spočívajících nikoliv na jeho straně není schopen řádně a včas dodat zboží, které je předmětem Kupní smlouvy. V případě změny termínu předpokládaného dodání zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího o změně dostupnosti. V případě, že tento neakceptuje nový termín dodání, je Obchodník oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.

 

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu KOUPITONLINE.CZ, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující dříve neplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popřípadě jinak porušil obchodní podmínky prodávajícího, nebo je v prodlení s platbami ve prospěch prodávajícího.
V případě stornování objednávky za strany kupujícího je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.

Reklamace

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím (nejedná-li se o vady způsobené dopravcem) a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
Záruční doba je dva roky, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba jiná - spotřební zboží s nižší záruční lhůtou, nebo naopak prodloužená záruka na vybrané komponenty výrobku. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci. Podrobnosti opět na záručním listu u takovému výrobku.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Má-li výrobek vadu, postupujte prosím následovně:
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit věc za bezvadnou.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Tytéž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. (Třetí stejná nebo čtvrtá různá závada).
Má-li věc prodávána za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, je vhodné, aby kupující uplatnil právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
Prodávající po přijetí reklamovaného zboží rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty je vada považována za neodstranitelnou.

Reklamované zboží musí být odesláno doporučeně na adresu sídla prodejce kompletní a nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Ve smyslu ustanovení zákona č. 378/2015 Sb. je subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz).


TOPlist